اعطای گواهینامه استاندارد ایران-ایزو/آی ای سی 17020 سال 1392 به شرکت بازرسی فنی بین المللی پسنج


شرکت بازرسی فنی بین المللی پسنج به عنوان یک شرکت بازرسی کننده نوع الف در زمینه هاي مختلف
بازرسی فنی به عنوان سازمانی یادگیرنده در جهت ارتقاي سطح کیفیت خدمات و در راستاي تأمین انتظارات
مشتریان و ذینفعان مدل نظام مدیریت خود را براساس استاندارد INSO-ISO/IEC 17020:2013 انتخاب نموده است.
 

جدیدترین خبرها