بازرسی قبل از حمل (PSI)


 دامنه کاری برای این نوع بازرسی به صورت کمی، کیفی، بسته بندی و نظارت بر بارگیری و حمل می باشد و این اطمینان را به خریدار می دهد که کالای ارسال شده مطابق با شرایط قرارداد و خرید می باشد.
بدیهی است که پس از انجام بازرسی PSI گواهی بازرسی مبتنی بر مفاد کاری انجام شده صادر می گردد و گزارش بازرسی به همراه عکس و تصاویر نیز به خریدار کالا یا درخواست کننده ی بازرسی ارائه می گردد.