تصحیح اندازه گیرهای خودکار (Meter Proving)


متخصصان شرکت پسنج خدمات تصحیح اندازه گیرهای خودکار (Meter Proving) در مورد میترهایی که تازه نصب شده ‌باشد یا برای تعمیر و نگهداری از سرویس خارج شده ‌باشند را ارئه می نمایند. تیم‌های تخصصی ما نسبت به کالیبره کردن میترها مطابق با آخرین استانداردهای API,MPMS,NIST  اقدام می نمایند وانتظارات شما را به روش حرفه‌ای برآورده خواهند کرد.