بازرسی وضعیت Lashing


این بازرسی به منظور کنترل وضعیت چیدمان کالا بر روی شناورهای دریایی، کامیون و یا درون کانتینر ها و همچنین  اطمینان از نحوه مهار آنها صورت می پذیرد.