بازرسی و کنترل مواد نفتی به طریق کشتی به کشتی (Ship to ship)


بازرسی محمولات نفتی در زمان انتقال کالا بین خریداران، فروشندگان و بازرگانان، به ویژه به روش کشتی به کشتی ، حیاتی است. شرکت پسنج  دارای متخصصان مجرب در تمامی پایانه‌های نفتی ایران به منظور به حداقل رساندن اتلاف محمولات در طول انتقال کشتی به کشتی است.