بازرسی های P&I


کارشناسان این شرکت به نمایندگی از باشگاه P&I  با حضور بر روی عرشه کشتی نسبت به گزارش وضعیت فیزیکی کشتی ها و اثربخشی گواهینامه های مدیریت کیفیت اقدام می نمایند.