بازرسی وضعیت کالا


بازرسی از وضعیت محموله روشی ضروری جهت تضمین سلامت کالا،  تشخیص محمولات خسارت دیده و همچنین پیشگیری از توسعه آسیب های وارده به محمولات در فرایند حمل می باشد. گزارش این بازرسی معمولا مورد استناد شرکت های حمل کننده و یا بیمه به منظور تشخیص سلامت کالا و یا تعیین خسارت قرار می گیرد.