بازرسی On/Off Hire


شرکت پسنج آمادگی انجام بازرسی ON/OFF Hire بصورت شبانه روزی در کلیه پایانه های ایران را دارد. بازرسان کارآزموده این شرکت مشتریان را جهت تعیین مقدار دقیق نفت کوره، نفت گاز، روغن و Sludge موجود در مخازن کشتی در زمان تحویل کشتی یاری می نمایند و گزارش جامعی از وضعیت کشتی ارائه می دهند.