بازرسی از مخازن سوخت کشتی (Bunker Survey)


شرکت پسنج آمادگی انجام بازرسی از مخازن سوخت کشتی در کلیه پایانه های نفتی ایران را دارد. بازرسان خبره این شرکت مشتریان را در راستای کنترل دقیق کمیت و کیفیت نفت کوره منتقل شده و جلوگیری از ایجاد کسری و خسارات احتمالی اقدام می نمایند.