بازرسی درافت (Draught Survey)


بازرسی آبخور شناورها روشی برای اندازه گیری وزن محموله بارگیری و یا تخلیه شده  از طریق تغییر در میزان آبخور شناور می باشد. شرکت پسنج دارای بازرسان کارآزموده و با تجربه جهت اندازه گیری وزن محمولات بارگیری و یا تخلیه شده  بر روی شناورها از روش بازرسی درافت می باشد. عوامل مختلفی بر تعیین وزن محموله از روش آبخور کشتی تاثیر گذارند از جمله میزان شوری آب بندرگاه که در بندرهای مختلف متفاوت می باشد و یا  آب موجود در مخازن توازن کشتی که بسته به وزن مخصوص آب موجود در مخازن توازن بر آبخور شناور تاثیر گذارند.