بازرسی،نمونه برداری و خدمات آزمایشگاهی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی


نمونه برداری از کالاهای وارداتی و یا صادراتی بر مبنای استاندارد های بین المللی مرتبط با نوع کالا به منظور تهیه یک نمونه معرف از یک محموله مشخص جهت ارائه به ذینفعان و یا تعیین کیفیت نمونه از طریق انجام آزمون های کیفی درآزمایشگاههای معتبر صورت می پذیرد.