شرایط و مقررات

شرایط و مقررات کلی

1- شرکت بازرسی فنی بین المللی پسنج (که در اینجا "شرکت") نامیده شده است، خدمات بازرسی را مطابق با این شرایط عمومی (تحت عنوان "شرایط عمومی") ارائه می نماید. کلیه قراردادها و توافقنامه ها و سایر سرویس ها تحت این شرایط قرار می گیرند، مگر اینکه قانون جایی که چنین توافق یا قراردادی منعقد شده، مانع از انجام هر یک از شرایط عمومی گردد و در چنین مواردی قوانین محلی حاکم می گردد، اما تنها تا حدی که با این شرایط عمومی مخالف است.

2- این شرکت در زمینه ارائه خدمات بازرسی و آزمایشگاهی بشرح زیر فعالیت می نماید:

* ارائه خدمات استاندارد مطابق با بند 6 شرایط عمومی.

* ارائه خدمات و خدمات ویژه مطابق با بند 7 شرایط عمومی.

* صدور گزارش ها و / یا گواهینامه هایی که در شرایط عمومی 8 ذکر شده است.

3- این شرکت برای اشخاص یا سازمان هایی که دستورالعمل های مربوطه را ارسال می نمایند، کار می کند (از این پس به نام "کارفرما" خوانده می شود). هیچ شخص یا طرف دیگری مجاز به ارائه دستورالعمل ها، به ویژه در مورد بازرسی یا تحویل گزارش یا گواهی نامه های مربوطه نیست، مگر اینکه توسط کارفرما مجاز شناخته شده و از طرف شرکت موافقت شود. با این وجود شرکت به طور یکطرفه و بلاعزل مجاز به ارائه گزارش یا گواهی به اشخاص ثالث خواهد بود در صورتی که این وعده توسط کارفرما به شخص ثالث داده شده باشد یا چنین وعده ای بطور تلویحی از رویه ها، قوانین جاری و یا به تجربه برداشت شود.

4- شرکت خدمات خود را مطابق با موارد زیر به انجام می رساند:

* دستورالعمل های کارفرما که به تأیید شرکت رسیده باشد؛

* شرایط سفارش استاندارد شرکت و / یا مشخصات استاندارد در صورت نیاز؛

* هر گونه رویه تجاری ، کاربردی یا تجربی مربوطه ؛

* روش هایی که شرکت از نظر فنی، عملیاتی و یا مالی مناسب تشخیص دهد.

5- کلیه سوالات و سفارشات مربوط به ارائه خدمات باید با مشخصات کافی و دستورالعمل های لازم ارسال شود تا امکان ارزیابی و / یا انجام خدمات مورد نیاز میسر گردد.همچنین اسناد و مدارکی که نشان دهنده قراردادی بین کارفرما و شخص ثالث باشد، و یا اسناد شخص ثالث مانند نسخه های قرارداد فروش، اعتبار اسنادی، بارنامه و غیره، (در صورتی که توسط شرکت دریافت شود) فقط جهت اطلاع می باشد و هیچ گونه تعهد یا محدودیتی برای شرکت ایجاد نمی نماید.

6- خدمات استاندارد شرکت ممکن است شامل همه یا هر کدام از موارد زیر باشد:

* بازرسی کمی و / یا کیفی؛

* بازرسی نفت خام و فراورده های نفتی، انواع کالاهای شیمیایی، معدنی، پتروشیمی، کالاهای تجاری ، تجهیزات، بسته بندی، مخازن، کانتینر و وسایل حمل و نقل؛

* بازرسی بارگیری یا تخلیه؛

* نمونه برداری؛

* تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی یا انواع آزمایش کیفی

* ممیزی و Surveys

7- خدمات ویژه علاوه بر دامنه خدمات استاندارد بازرسی مندرج در بند 6 با شروط و ضوابط ویژه ای توسط شرکت انجام پذیر است. چنین خدماتی شامل موارد زیر می باشد:

* کالیبراسیون مخازن ساحلی ، کالیبراسیون اندازه گیرهای خودکار (Meters) و تصحیح اندازه گیرهای خودکار (Meters Proving)

* بازرسی قبل از حمل و کالاهای مشمول استاندارد اجباری و طرح های وارداتی یا گمرکی تعیین شده توسط دولت؛

8- با توجه به دستورالعمل های کارفرما که توسط شرکت پذیرفته شده، شرکت گزارش بازرسی و گواهینامه های مربوطه را را نظر به محدودیت دستورالعمل های دریافت شده منتشر می کند، اما شرکت هیچ گونه تعهدی برای ارجاع یا گزارش هر رویداد یا شرایطی خارج از دستورالعمل های دریافت شده ندارد.

* گزارش ها یا گواهی های صادر شده پس از انجام آزمایش یا تجزیه و تحلیل نمونه ها تنها شامل نظرات شرکت در مورد آن نمونه های خاص است و بیانگر هیچ گونه نظری در خصوص حجم محموله ای که نمونه ها از آن برداشت شده نیست.

اگر نظر شرکت در مورد محموله ای با حجم زیاد درخواست شود، لازم است پیش شرط های خاصی برای بازرسی و نمونه برداری از محموله توسط شرکت تهیه شود.

9- کارفرما می بایست:

* اطمینان حاصل نماید که دستورالعمل ها و اطلاعات کافی در زمان مناسب به شرکت ارائه می شود تا خدمات مورد نیاز را به طور موثر انجام دهد؛

* کلیه دسترسی های لازم برای انجام بازرسی به موقع و موثر را برای نمایندگان شرکت فراهم آورد؛

* در صورت لزوم، هرگونه تجهیزات و پرسنل ویژه برای انجام خدمات مورد نیاز را تهیه کند؛

* اطمینان حاصل نماید که تمام اقدامات لازم برای امنیت شرایط کاری، ایمنی سایت ها و تاسیسات در هنگام اجرای خدمات انجام می شود و در این مورد فقط به توصیه های شرکت تکیه نمی شود؛

* تمام مراحل لازم را برای از بین بردن یا رفع هرگونه مانع یا وقفه در عملکرد خدمات مورد نیاز انجام دهد؛

* پیش از هرگونه بازرسی خطرات واقعی یا احتمالی مرتبط با هر سفارش یا نمونه یا تست، از جمله، حضور یا خطر ابتلا به عفونت، عناصر یا مواد سمی ، خطرناک، مواد منفجره، آلودگی محیط زیست یا سموم را به شرکت اطلاع دهد؛

* به طور کامل تمامی حقوق و مسئولیت های خود را تحت هرگونه قرارداد و بدون توجه به اینکه گزارش یا گواهینامه توسط شرکت صادر شده است یا خیر، به اجرا درآورد بطوری که شرکت تحت هیچ اجباری نسبت به کارفرما نباشد.

10- شرکت به صلاحدید خود اختیار دارد تا عملکرد کلیه یا بخشی از خدماتی را که با کارفرما قرارداد شده است، به هر نماینده، عامل یا پیمانکار فرعی منتقل نماید.

11- اگرمطابق با خواست یا الزامات کارفرما، تجزیه و تحلیل (آنالیز) نمونه توسط کارفرما یا هر آزمایشگاه شخص ثالث انجام پذیرد، شرکت نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل را منتقل می کند، اما مسئولیت دقت آنرا به عهده نمی گیرد. همانطور که در جایی که شرکت تنها شاهد (Witness) تجزیه و تحلیل(آنالیز) توسط کارفرما یا هر آزمایشگاه شخص ثالث است، تایید خواهد کرد که نمونة صحیح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، اما مسئول صحت هر گونه تجزیه و تحلیل و یا نتایج نخواهد بود.

12- این شرکت متعهد به انجام مراقبت های کافی و مهارت در انجام خدمات مربوطه می باشد و مسئولیت را تنها در صورتی که مهارت و مراقبت کافی به کار نگیرد، پذیرش می کند.

* مسئولیت شرکت در رابطه با هر گونه ادعای زیان، آسیب یا هزینه به هر میزان در رابطه با نقض قرارداد و / یا هرگونه عدم انجام مهارت و مراقبت کافی توسط شرکت، بیش از مجموع 10 (ده) برابر مبلغ هزینه قرارداد یا کمیسیون پرداختی مربوط به خدمات خاص مورد نیاز تحت قرارداد خاص با شرکت که باعث ایجاد چنین ادعایی می شود،نمی گردد. شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال هر گونه ادعایی مبنی زیان غیر مستقیم یا پیوسته از جمله از دست دادن سود و / یا از دست دادن کسب و کار آینده و / یا از دست دادن تولید و / یا لغو قراردادهای وارد شده توسط کارفرما ندارد. از آنجا که هزینه یا کمیسیون پرداختی به تعدادی از خدمات مربوط می شود و ادعای زیان یا خسارت در مورد یکی از این خدمات بوجود می آید، هزینه یا کمیسیون به منظور استفاده از این پاراگراف با توجه به زمان برآورد شده مربوط به عملکرد، تقسیم می شود.

* محدوده مسئولیت شرکت تحت شرایط 12.2 ممکن است بر اساس درخواست دریافت شده توسط شرکت قبل از انجام خدمات ممکن است با پرداخت هزینه های اضافی برابر با یک بخش مناسب از هزینه یا کمیسیون افزایش یابد و یا ممکن است به توافق برسند.

13- کارفرما ضمانت می کند که جبران زیان و خسارت توسط شرکت ، کارکنان، نمایندگان و پیمانکاران فرعی در برابر ادعای اشخاص ثالث در مورد زیان، آسیب یا هر هزینه ای که به صورت طبیعی، ذاتی، در اثر عملکرد و یا در اثر ارائه هر گونه خدمات شرکت بوجود آید ، همچنین مجموع همه ادعاهای مربوط به هر یک از خدمات محدود به میزان ذکر شده در بند 12 می باشد و بیش از آن شرکت هیچ گونه مسئولیتی در برابر کارفرما و یا اشخاص ثالث ندارد.

14- هر بازرس، متخصص، کارمند، نماینده یا پیمانکار فرعی شرکت و هر قراردادی که توسط شرکت منعقد می گردد و یا از طرف هر شخصی به نمایندگی از شرکت منعقد می گردد ، از محدودیت جبران خسارت و جبران زیان موجود در این شرایط عمومی و آنچه در بالا به آن اشاره شد برخوردار است.

15- در صورت بروز هر گونه مشکل و یا هزینه های پیش بینی نشده در حین اجرای هر یک از خدمات قراردادی، شرکت مجاز به پرداخت هزینه های اضافی برای پوشش دادن زمان و هزینه اضافی ضروری برای انجام خدمات می باشد.

16- کارفرما می بایست حداکثر تا 30 (سی) روز پس از تاریخ صورتحساب مربوطه و یا طی هر دوره دیگری که ممکن است در قرارداد شرکت مورد توافق قرار گرفته باشد نسبت به پرداخت هزینه بازرسی و سایر هزینه های انجام شده اقدام نماید و رسید مربوطه را به واحد حسابداری شرکت ارسال نماید. چنانچه صورتحسابهای مربوطه در دوره فوق پرداخت نگردد، نرخ بهره به میزان 2 (دو) درصد در هر ماه از تاریخ فاکتور تا تاریخ پرداخت به مبلغ صورتحساب اضافه می گردد.

* کارفرما به هیچ عنوان مجاز نمی باشد پرداخت مبلغ صورتحساب های شرکت و یا هر مبلغی به شرکت را بدلیل هرگونه اختلاف، ادعای متقابل ، تحت هر عنوانی یا شخصی که ممکن است علیه شرکت یا کارفرما ادعایی کند، نگهدارد یا به تعویق بیندازد..

* در صورت به تعليق در آمدن پرداخت ها توسط طلبكاران یا در اثر ورشكستگي، اعسار، عدم پرداخت بدهي، توقیف، توقف فعالیت و يا لغو كسب و كار توسط کارفرما، شركت مجاز است كه فوراً و بدون قبول هيچگونه مسئوليتي ، تمامي خدمات خود را به حالت تعليق در آورد.

17- هیچ ابهامی در هیچ یک از بندهای مقررات عمومی نباید توسط طرفین بدلیل اینکه متن شرایط و مقررات کلی توسط طرف دیگر و یا مشاور آن تهیه شده مورد تفسیر قرار گیرد.

18- در صورتی که نیاز باشد شرکت علیه کارفرما برای دریافت ضرر و زیان و یا جبران خسارتی که در نتیجه خدمات ارائه شده توسط شرکت تحت شرایط و مقرات کلی ایجاد شده اقدام قانونی انجام دهد، شرکت حق دارد که کلیه هزینه های مرتبط با اقامه دعوی، هزینه های حقوقی، هزینه های شرکت در ارتباط با چنین اقدام یا هزینه های رسیدگی در مراجع قضایی و اجرای احکام ، از جمله هزینه های مرتبط با در یافت وجه و هزینه های دادرسی در دادگاه و تمام سطوح شکایت و رسیدگی به پرونده تا زمان رسیدن به نتیجه را مطالبه نماید.

19- در صورتی که به هر دلیلی که خارج از کنترل شرکت باشد از انجام یا تکمیل هر گونه خدماتی که برای آن سفارش دریافت شده و یا برای آن موافقتنامه امضا شده است توسط بازرس/نماینده جلوگیری شود، کارفرما باید هزینه های مرتبط را به شرح زیر به شرکت پرداخت نماید:

* کلیه هزینه هایی که انجام متحمل شده اند حتی اگر منجر به وصول نتیجه ای نشده باشد.

* بخشی از هزینه یا تعرفه توافق شده برابر با نسبتی از خدمات واقعی انجام شده (در صورت وجود)؛ همچنین شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال عدم انجام جزئی یا کلی خدمات مورد نیاز ندارد.

20- ادعاهای کارفرما در مورد ایجاد زیان، آسیب یا هرگونه خسارت و هزینه تا 12 (دوازده) ماه پس از تاریخ انجام کار توسط شرکت یا 12 ماه بعد از تاریخی که مقرر بوده خدمات ارائه گردد، مورد رسیدگی قرار می گیرد. لازم به ذکر است که پس از گذشت مدت 12(دوازده) ماه از تاریخ های فوق الذکر ، شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال ادعاهای کافرمایان ندارد.

21- شرکت و بیمه گر شرکت ضامن کلیه مسئولیت های مرتبط نیست. کارفرمایانی که بدنبال تضمین در برابر ضرر و زیان هستند مقتضی است نسبت به تهیه بیمه مناسب اقدام نمایند.

22- در مورد هر موضوعیکه خارج از شرایط و مقررات کلی و یا مرتبط با آن ("اقدام") است، هر یک از طرفین به طور غیرقابل فسخ قبول می نمایند که به هر دادگاهی در ناحیه، استان یا محل انجام کار شرکت که برای کارفرما صورتحساب صادر نموده مراجعه نمایند و رای چنین دادگاهی مورد قبول طرفین و لازم الاجراست

23- تغییر، اصلاح و یا حذف از هر یک از بندهای این شرایط و مقررات کلی قابل قبول نمی باشد، مگر اینکه بصورت مکتوب به تایید صاحب امضای شرکت رسیده باشد.

24- شرایط و مقررات کلی تحت قوانین کسب و کار محل انجام کار شرکت که برای کارفرما صورتحساب صادر نموده، بدون در نظر گرفتن هرگونه تضاد قانونی یا قواعد مندرج در قوانین حاکمیت دیگری، قرار می گیرد.

25- شرکت متعهد می گردد کلیه اطلاعات بدست آمده و جمع آوری شده در حین فرآیند بازرسی نزد خود محرمانه نگه دارد مگر اینکه الزامات قانونی، خلاف آن را بیان کرده باشد.