کسب مقام بازرس نمونه


جناب آقای جلیل حسنی بازرس شرکت بازرسی فنی بین المللی پسنج در روز جهانی استاندارد سال 1398، توسط اداره کل استاندارد استان بوشهر به عنوان بازرس نمونه انتخاب گردیدند.

جدیدترین خبرها