بازرسی کالا جهت اعتبارات اسنادی بانکی داخلی و خارجی (LC/IC)


بر اساس بخش نامه بانک مرکزی در مورد الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی، گواهی بازرسی كالا یکی از مدارک ضروری به هنگام معامله اسناد می باشد. همچنین در زمان گشایش اعتبار اسنادی ارائه نامه پذیرش بازرسی الزامی می باشد.

گواهی بازرسی ( Inspection Certificate (ICسندی است دال بر نظارت شركت های بازرسی جهت تایید كیفیت و كمیت كالا كه با اسناد حمل مطابقت دارد. گواهی بازرسی كالا باید توسط شركت های بازرسی مستقل و معتبری كه در فهرست شركت های بازرسی مجاز بانك مركزی هستند، صادر شود. بازرسی كالا می تواند در مبدا و یا مقصد توسط نماینده شركت بازرسی انجام گیرد.