نظارت بر بارگیری و تخلیه کالا


بازرسین این شرکت با حضور در كليه بنادر كشور در تمامي مراحل حمل زميني كالاهاي وارداتي و صادراتي، از بارگيري و يا تخليه كالاها از كشتي به محوطه بندر و يا محوطه بندر به مقصد نهايي، صاحبان كالا را در جريان کلیه مراحل قرارمی دهند .

لازم به ذکر است که بازرسان با رعایت  استانداردها و دستور العمل هاي تخليه و بارگيري و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه از ايجاد خسارت جلوگيري نموده و کلیه مراحل بارگيري ، تخليه و همچنين  كالاهايي كه با دستور العمل هاي تعيين شده و مشخصات قرارداد مغايرت دارند در گزارش بازرسی مندرج می گردد .

اين گزارش شامل جزئيات، مستندات و عكس هاي تهيه شده است كه مي تواند متقاضي بازرسي را در جهت احقاق حقوق در دادگاه هاي صالح كمك نمايد.