English | فارسی
تخصص شرکت
سوابق انجام کار
مدیران شرکت
گواهی ها و مجوز ها
شرایط و ضوابط کلی
مفاهیم
لینک های مفید

گواهی ها و مجوزها

مجوز اداره نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی شرکت نفت  

ISO 9001 – 2008       

ISO 17020

مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  

دارای مجوز بازرسی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  

مجوز فدراسیون بین المللی شرکتهای بازرسی (IFIA)

بیمه نامه مسئولیت    

نامه های تائیدیه